Message from Faculty
For details, please click each image.

Yoshinori Hara

Sachiko Kuno

Kathy Matsui

Yamawaki Takeshi

Akiko Murai

Maki Fukami

Shodai Yanagimoto

Haruna Yamanaka

Tomoko Sano